Apply for Eleven
 

ПОКАНА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 
 

ПОКАНА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

flags

 

ПОКАНА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По проект BG161PO003-3.2.01-0002-C0001 „Повишаване на възможностите за подкрепа, предоставяна от Илевън България ООД, за развитие на про-иновативна среда и подпомагане на стартиращи предприятия“

Бенефициент:                       ИЛЕВЪН БЪЛГАРИЯ ООД

Адрес:                                    гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко  4; Ет. 2

e-mail:                                     eleven@eleven.bg

Представляващ:                  Даниел Томов

1. Разходи за достъп до бази данни, технически библиотеки, свързани с фокуса на инструмента

Наименование на активаЕдинична цена(лева без ДДС)Обща сума (лева без ДДС)
Специализирани бази данни, създадени специално за нуждите на стартиращите компании в света, за намиране на потенциални партньори, институционални инвеститори, бизнес ангели и др. както и за намирането на специфична пазарна информация свързана с инвестиции във високотехнологични компании. Абонамент за периода от 01.12.2014г. до 30.09.2015 г. 19 600.00  
  1. Достъп до акселераторска мрежа
 
  1. Достъп до мрежа от бизнес ангели
  

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ:

 

____________________________

Илевън България ООД,

Даниел Томов – Управител

 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-3.2.01-0002-C0001 „Повишаване на възможностите за подкрепа, предоставяна от Илевън България ООД, за развитие на про-иновативна среда и подпомагане на стартиращи предприятия“,, Бенефициент: „Илевън България“ ООД.

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Илевън България“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.